Sophia and her world

k-g-sandelin
The doyen of Finnish scholarship on Philo, Karl-Gustav Sandelin, just had a collection of his articles published. I received the volume yesterday:

Karl-Gustav Sandelin,
Sophia och hennar värld.
Exegetiska uppsattser från fyra årtionden
(Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr. 6; Åbo 2008). 305pp.

This is a collection of articles published in the last four decades, and all of them are here given in Sweedish. The following articles are most relevant for Philo studies:

s.77-81: Måltidens symboliska betydelse i den alexandrinska judendomen. Ett bidrag till frågan om den kristna eikaristiens bakgrund.

s.82-100: Vishetens måltid

s. 141-159: Dragning till frammande kult bland judar under hellenistisk tid og tidig kejsartid

s.160-170: Filon från Alexandria och den grekisk-romerska kulturen

s. 199-212: Kejsaren och hans bild i Uppenbarelsesboken och hos Filon.

In the Forword, Sandelin is reflecting on his scholarly career, and characterizes it as focused on three fields of interests:

1.  His work with interpreting a particular chapter in the New Testament, namely 1 Kor 15, as demonstrated by his PhD from 1976 on Die Auseinandersetzung mit der Weisheit in 1 Korinter 15;

2. investigations of the Jewish Wisdom as a provider of Nourishment, an interest that resulted in his study Wisdom as Nourisher (1987), and several articles published in the volume mentioned above, and

3. studies of how the Hellenistic religion attracted Jews and Christians at the beginning of the first century CE. Several of these studies are published as articles, and it is good to read that he is planning to publish these in another volume. I am looking forward to that, and congratulate prof Sandelin with this present volume on Sophia och hennar värld.

Update:
Here is a complete list of the various articles of this volume, and where they have been previously published:

Del 1: EVIGT LIV OCH RITUELLA MÅLTIDER

* Den religionshistoriska skolans syn på 1 Kor 15. Teologisk Tidskrift
2/1978, 73-81
* Vishetstradition såsom bakgrund till 1 Kor 15. Teologisk Tidskrift
3/1978, 148-155
* De dödas uppståndelse: lectio praecursoria den 4.12. 1976. Finsk
Tidskrift 3, 1977, 118-126
* Måltidens symboliska betydelse i den alexandrinska judendomen. Ett
bidrag till frågan om den kristna eukaristins bakgrund. Kommunion och
kommunikation. Teologiska studier tillägnade Helge Nyman på hans
70-årsdag den 15 juli 1980, Åke Sandholm på hans 60-årsdag den 14 juli
1980. Utg. Fride Hedman et al. Åbo, 1980, 128-134
*Vishetens måltid. Judendom och kristendom under de första århundradena.
Nordiskt patristikerprojekt. Red av Sten Hidal et al. Stavanger etc.
1986, 268-283
* Gemenskap med Kristi kropp: realpresens hos Paulus? Teologisk
Tidskrift 95, 1990, 378-386
* Realpresens och bibelutläggning. Religio et bibliotheca. Festskrift
till Tore Ahlbäck 14.3.2001. Red. av Nils G. Holm … et al. Åbo: Åbo
Akademi, 2001. 171-190

Del 2: KONFLIKT OCH ANPASSNING

* Dragning till främmande kult bland judar under hellenistisk tid och
tidig kejsartid. Nordisk Judaistik 10, 1989, 27-38
* Filon från Alexandria och den grekisk-romerska kulturen. Finsk
tidskrift 6, 1999, 367-380
* Urkristendomen: En strömvirvel i religionernas flod. Finsk tidskrift
5, 1997, 245-252
* Minnesrik resa till Grekland. Helikon 4, 1998, 10-12.
* Hur det kristna gudstjänstlivet i Korint fick sin början. Teologi och
gudstjänstliv. Festskrift utgiven med anledning av Teologiska
fakultetens vid Åbo Akademi 75-årsjubileum. Red. Ingvar
Dahlbacka, Birgitta Sarelin. Åbo: Åbo Akademis förlag, 1999, 41-60
* Kejsaren och hans bild i Uppenbarelseboken och hos Filon. Ej tidigare
publicerad

Del 3: TEXTLÄSNING OCH FÖRSTÅELSE

* Tradition och uppenbarelse i några vishetstexter. Festskrift för
Helmer Ringgren. Svensk Exegetisk Årsbok 41-42, 1976-77, 206-213
* Textkritik: Att kritisera en text? Sphinx 1998-99, 81-86
* Runeberg – klassiker och teolog. Hufvudstadsbladet 5.2.1989
* Adam, Eva och djävulen. Reflektioner. En vänskrift till Ulrika
Wolf-Knuts. Red. Gabi Limbach och Lena Marander-Eklund,
(Religionsvetenskapliga skrifter 70). Åbo: Åbo Akademi, 2007, 82-87
* Kan man förstå Jesus? Att förstå inom humaniora, utg. R. Gothoni,
Finska Vetenskaps-Societeten, 2002, 285-307
* Metafor och liknelse i Bibeln. Avskedsföreläsning i Teologiska
fakulteten vid Åbo Akademi den 9.5. 2006. Ej tidigare publicerad

Author: TorreyS

See http://www.torreys.org/bible

One thought on “Sophia and her world”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: